KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN NĂM 2030

Thực hiện những tư tưởng, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được thể hiện trong: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 ; Nghị quyết số 29 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây viết tắt là NQTƯ 8, khóa XI); Luật Giáo dục Đại học ngày 18/6/2012; Nghị định số 186 ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia; Quy chế số 26 về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên (số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014); Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) lần thứ XXVII, Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ban hành năm 2014, Nghị quyết Đại hội đại biểu Chi bộ Khoa Đông phương học năm 2016 và các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch phát triển của ngành giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội và của Nhà trường...
Xin mời xem chi tiết tại đây 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây